Felvételi tájékoztató

A Tatai Református Gimnázium (2890 Tata, Kossuth tér 10-11. OM azonosító: 201217, feladatellátási hely kódja 001)  felvételt hirdet a 2020/21-es tanévre 4 évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzésre (9. évfolyamra, tanulmányi terület kódja: 0001) humán, reál és általános irányultságú csoportokkal, valamint 6 évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzésre (7.   évfolyamra, tanulmányi terület kódja: 0002).


Tisztelt Szülők! Kedves Testvéreink!


A gyermek –adottságaival együtt- Isten ajándéka.

Fejlődését nagymértékben befolyásolja az a környezet, amelyben felnő.

Számára 10-15 éves korig elsősorban a család, utána az iskola, a kortárs diákközösség a meghatározó.

Nem mindegy tehát, hogy hová, és kikkel jár együtt a legfogékonyabb korában.

Már a korábbi alkotmányunkban is szerepelt (67.§), és a 2011-ben elfogadott Magyarország Alaptörvénye („Szabadság és felelősség” című fejezet XVI. cikk) is minden szülő számára biztosítja a szabad iskolaválasztást. Ugyanakkor Budapest és Győr között –a főút közvetlen közelében- évtizedek óta nem volt egyházi középiskola. Tehát környékünkön azok a szülők, akik egyházi középiskolában szerették volna taníttatni gyermeküket, ezt csak úgy tehették meg, ha a családból kiszakítva, internátusba helyezték el őt. Most már erre nincsenek rákényszerítve.

Fő céljaink:

 • krisztusi szeretettel, következetesen, igényesen,

 • a keresztény/keresztyén és nemzeti értékek fokozottabb megbecsülésére,

 • testi-lelki-szellemi harmóniára törekedve,

 • református, evangélikus, római katolikus és baptista diákjainknak saját felekezetük hit- és erkölcstanát tanítva (órarendbe iktatottan),

 • a család, az idősek, a betegek segítésére,

 • lelkiismeretes tanulásra és becsületes munkára nevelni.

Az általános műveltség adására, sokféle képesség kipróbálására, szigorúbb nevelésre törekszünk. Kipróbált ismeretanyagon keresztül, bevált módszerekkel.

Az új tanulóink már tudják használni a „volt zeneiskolában” kialakított, korszerűen felszerelt természettudományos szaktantermet, a LEGO robotika labort, valamint további osztálytermeket és csoportszobákat. A testnevelés óráinkat az idén átadott, új sportcsarnokunkban tudjuk tartani.

Kis létszámunk és munkatársaink elkötelezettsége lehetővé teszik, hogy szakszerű, igényes tanári munkával, minden diáknak személyre szólóan segítsünk abban, hogy az adottságainak megfelelő legjobb eredményt érhesse el.

Hála Istennek és az érintettek összefogásának, lelkiismeretes munkájának, az eddigi összes évfolyamunk minden diákja sikeresen leérettségizett. Zömük nyelvvizsgát is tett, és az általuk választott egyetemen, főiskolán tanul tovább. Köszönjük mindazok bizalmát, akik hozzánk adták gyermekeiket, tanítványaikat!

A 2020/21-ES TANÉVBEN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEINK:

 •  Négyévfolyamos gimnáziumi nevelés (9. évfolyam), humán, reál és általános csoporttal. A humán irányultságúaknak emelt óraszámban tanítjuk a magyart és a történelmet, a reál irányultságúaknak emelt óraszámban tanítjuk a matematikát.
 •  Hatévfolyamos gimnáziumi nevelés (7. évfolyam). Ide azokat a keresztény/keresztyén értékrendet elfogadó, tehetséges diákokat várjuk, akik már 7-8. osztályos korban tudják vállalni a komolyabb, gimnáziumi terhelést. Az osztályban emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet, a matematikát, a magyart és a természettudományokat is.   (Az utóbbiról szóló cikket itt olvashatják.) 

Minden diákunk emelt óraszámban tanulhatja az általa választott első idegen nyelvet. Egy-egy évfolyamon egy időben tartjuk a nyelvi órákat, így lehetőség van arra, hogy angolból és németből különböző szintű csoportokat szervezzünk a diákok felkészültségét, tehetségét, illetve szorgalmát figyelembe véve. Második idegen nyelvként választható kezdő szinten francia vagy orosz nyelv is.
A hatékonyabb tanulást további csoportbontások teszik lehetővé matematikából, történelemből, magyarból, informatikából, dráma és tánc tantárgyból, valamint hit- és erkölcstanból.

A 11. és 12. évfolyamon jelentős többletet kap a továbbtanulásnál fontos két választott tantárgy (plusz 3-3 óra). Ilyen emelt szintű érettségire felkészítő csoportok indulnak magyar, kémia, történelem, angol, német, francia, matematika, informatika, fizika, biológia és mindazon egyéb tantárgyakból, amelyikből legalább 5 jelentkező van.


A különféle szakkörök lehetőséget és többlet óraszámot jelentenek a magasabb szintű tudás megszerzéséhez. Ezen kívül színesítik életünket a tízperces reggeli áhítatok, énekkar, Big Band zenekar, színjátszó kör, irodalmi piknik, vöröskeresztes és bábszakkör, sítábor, gyalogtúrák, gyülekezetlátogatások, éjszakai „túlélő” túrák, tanulmányi-, kulturális- és sportversenyek, pályázatok, képzőművészeti kiállítások, hangversenyek, színházlátogatások, salátabár, diáknap, stb.

Iskolánk részt vesz a református iskolarendszer országos tehetségfejlesztő programjában (tehetségazonosítás, tehetségfejlesztő foglalkozások-szakkörök, nyári táborok stb.).

NYÍLT NAPOKAT TARTUNK:

 • 2019. november 21-én, csütörtökön és
 • 2019 november 29-én, pénteken.

Mindkét napon 7,53 –tól 8,03-ig 10 perces áhítatot tartunk a református templomban (Kocsi u. 15.). 8,10-től 12,00-ig nyitott ajtók mellett tanítunk. Bárki részt vehet bármelyik órán vagy annak tetszőleges részletén. A szünetekben, valamint a tanítás után pedig elbeszélgethet a tanárokkal és diákokkal. Aznap 16,00 órától az iskola igazgatója részletes tájékoztatót tart minden érdeklődőnek, és válaszolnak a kérdésekre.

Ingyenes matematika felvételi vizsgára felkészítő szakkört tartunk november 22-én (változott!!)december  6-án, december 13-án és január 10-én (pénteki napok) 14,30-16,00-ig. A tematikus ismétlés, felkészítés után, a felkészítő alkalmakon részt vevő diákok számára ingyenes próba felvételi vizsgát tartunk. Szeretettel várjuk az érdeklődő nyolcadikos diákokat!


A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

A  jelentkezők teljesítményének értékelésében és a felvételi rangsor kialakításában figyelembe vesszük:

 • A központi felvételi írásbelin a szövegértést (maximum 50 pont).
 • A központi felvételi írásbeli matematikai megoldásait (maximum 50 pont).
 • Az általános iskolai eredményt 
  8. osztályosoknak: 7. év végi és 8. félévi átlag*, maximum 50 pont.
  6. osztályosoknak a 6. félévi átlag*, maximum 50 pont
 • A szóbeli meghallgatás tapasztalatait (maximum 50 pont).

A felvétel szükséges feltétele továbbá az is, hogy a jelentkező és gondviselője írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja az iskola világnézeti elkötelezettségét és az erre épülő követelményrendszerét.

*Az általános iskolai eredmények átlagánál a következő tantárgyakat vesszük figyelembe:

6. osztályosoknak: 1. irodalom 2. magyar nyelv 3. matematika 4. történelem 5. idegen nyelv 6. természetismeret 7. hittan / erkölcstan 8. ének 9. rajz 10. testnevelés 11. informatika

8. osztályosoknak: 1. irodalom 2. magyar nyelv 3. matematika 4. történelem 5. idegen nyelv 6. fizika 7. kémia 8. biológia 9. földrajz 10. hittan / erkölcstan 11. ének 12. rajz 13. testnevelés 14. informatika 


FONTOS HATÁRIDŐK, DÁTUMOK A JELENTKEZÉSHEZ

 • 2019. december 6. péntek
  Eddig kell eljuttatni iskolánkba a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapot (vagy másik központi írásbelit tartó középiskolába). Eddig kérjük leadni az előzetes szándéknyilatkozatot is.

 • 2020. január 18. szombat délelőtt
  A központi írásbeli vizsga megírásának időpontja a 6. és 8. osztályosoknak is.

 • 2020. február 19. szerda
  Eddig kell elküldeni a központi jelentkezési lapokat az iskolánkba, valamint az adatlapot a győri Felvételi Központhoz is! (Mindezt a nyolcadikosok esetében az általános iskolák szervezik.) Amennyiben a központi felvételit nem nálunk írta a jelentkező, akkor kérjük az értékelő lap másolatát is eljuttatni hozzánk!

 • 2020. február 29. szombat
  Szóbeli meghallgatás a gimnáziumban. A meghallgatáson elsősorban a jelentkezők érdeklődési körét, körülményeit, emberi értékeit, vallási kötődését és nyitottságát vizsgáljuk. Előnyt jelent a pozitív lelkészi, plébánosi vagy hitoktatói ajánlás, a példás magatartás, valamint a tanulmányi, kulturális vagy sport területén elért kiemelkedő teljesítmény. Kérjük, hogy a hozzánk jelentkező hatodikosok hozzák magukkal az iskolai ellenőrző könyvüket is.

  Fontos megjegyzések a felvételi eljáráshoz:

Az iskolánkban megírt írásbeli vizsga eredményét kiírjuk iskolánk bejáratánál, illetve megjelenítjük a weblapunkon is. A kijavított dolgozatok megtekinthetők és lefényképezhetők január 21-én, kedden 8-tól 16-ig.
   A sajátos nevelési igényű tanuló részére – szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének figyelembe vételével – biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vizsgán biztosítjuk a szükséges segédeszközök (írógép, számítógép, stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

     A 10-15 perces (szeretettel és türelemmel végzett) szóbeli meghallgatáson nem a tárgyi tudást vizsgáljuk, hanem a jelentkezők körülményeit, emberi értékeit, gondolkodásmódját és az iskolánk pedagógiai programjában kifejtett értékrendjéhez való viszonyát szeretnénk megismerni. A meghallgatás 50 pontjában figyelembe vesszük a jelentkező magatartását, neki és családjának egyházi kötődését, aktivitását, a lelkészi vagy plébánosi ajánlást is.  A meghallgatáson szerzett pontok lehetőséget adnak arra, hogy megerősítsék a jó teljesítményeket, illetve egyes esetekben azt bizonyítsák, hogy a gyengébb írásbeli vizsga vagy általános iskolai eredmény ellenére: a diáknak itt a helye. 

   Célszerű a jelentkezést a gimnáziumunktól (vagy a környező általános iskoláktól, lelkészi hivataloktól) kérhető, illetve a honlapunkról letölthető „Előzetes szándéknyilatkozat” december 7-ig történő beküldésével kezdeni. Ebben több olyan adatra rákérdezünk, amelynek megválaszolása gördülékenyebbé teszi a felvételi eljárást.
    Az ideiglenes felvételi sorrendet március 18-án hozzuk nyilvánosságra.


Áldást kérve életükre, szeretettel és tisztelettel várok minden érdeklődőt, kollégáim nevében is:

Tata, 2019 őszén.Illés Dániel
igazgató

A felvételihez szükséges dokumentumok közül néhány letölthető innen:

Jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára (6 és 8-osoknak is)   

Előzetes szándéknyilatkozat

Előzetes szándéknyilatkozat (6-osoknak)

Lelkészi ajánlás

Követelmény rendszert elfogadó nyilatkozat

Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 11., Telefon: (+36 34) 586 576, Fax: (+36 34) 586 577, E-mail: refi@refi-tata.hu