Felvételi tájékoztató

A Tatai Református Gimnázium (2890 Tata, Kossuth tér 10-11. OM azonosító: 201217, feladatellátási hely kódja 001)  felvételt hirdet a 2018/19-es tanévre 4 évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzésre (9. évfolyamra, tanulmányi terület kódja: 0001) humán, reál és általános irányultságú csoportokkal, valamint 6 évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi képzésre (7.   évfolyamra, tanulmányi terület kódja: 0002).


Tisztelt Szülők! Kedves Testvéreink!


A gyermek –adottságaival együtt- Isten ajándéka.

Fejlődését nagymértékben befolyásolja az a környezet, amelyben felnő.

Számára 10-15 éves korig elsősorban a család, utána az iskola, a kortárs diákközösség a meghatározó.

Nem mindegy tehát, hogy hová, és kikkel jár együtt a legfogékonyabb korában.

Már a korábbi alkotmányunkban is szerepelt (67.§), és a 2011-ben elfogadott Magyarország Alaptörvénye („Szabadság és felelősség” című fejezet XVI. cikk) is minden szülő számára biztosítja a szabad iskolaválasztást. Ugyanakkor Budapest és Győr között –a főút közvetlen közelében- évtizedek óta nem volt egyházi középiskola. Tehát környékünkön azok a szülők, akik egyházi középiskolában szerették volna taníttatni gyermeküket, ezt csak úgy tehették meg, ha a családból kiszakítva, internátusba helyezték el őt. Most már erre nincsenek rákényszerítve.

Fő céljaink:

 • krisztusi szeretettel, következetesen, igényesen,

 • a keresztény/keresztyén és nemzeti értékek fokozottabb megbecsülésére,

 • testi-lelki-szellemi harmóniára törekedve,

 • református, evangélikus és római katolikus diákjainknak saját felekezetük hit- és erkölcstanát tanítva (órarendbe iktatottan),

 • a család, az idősek, a betegek segítésére,

 • lelkiismeretes tanulásra és becsületes munkára nevelni.

Az általános műveltség adására, sokféle képesség kipróbálására, szigorúbb nevelésre törekszünk. Kipróbált ismeretanyagon keresztül, bevált módszerekkel.

Terveink szerint az új tanulóink már tudják használni a „volt zeneiskolában” kialakítandó, korszerűen felszerelt természettudományos szaktantermet, további osztálytermeket és csoportszobákat. A testnevelés óráinkat reményeink szerint a következő tanévben már az iskolánktól néhány száz méterre épülő új, városi sportcsarnokban fogjuk tartani.

Kis létszámunk és munkatársaink elkötelezettsége lehetővé teszik, hogy szakszerű, igényes tanári munkával, minden diáknak személyre szólóan segítsünk abban, hogy az adottságainak megfelelő legjobb eredményt érhesse el.

Hála Istennek és az érintettek összefogásának, lelkiismeretes munkájának, az eddigi összes évfolyamunk minden diákja sikeresen leérettségizett. Zömük nyelvvizsgát is tett, és az általuk választott egyetemen, főiskolán tanul tovább. Köszönjük mindazok bizalmát, akik hozzánk adták gyermekeiket, tanítványaikat!

A 2018/19-ES TANÉVBEN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEINK:

 •  Négyévfolyamos gimnáziumi nevelés (9. évfolyam), humán, reál és általános csoporttal. A humán irányultságúaknak emelt óraszámban tanítjuk a magyart és a történelmet, a reál irányultságúaknak a matematikát.
  Minden diákunk emelt óraszámban tanulhatja az általa választott első idegen nyelvet. Egy-egy évfolyamon egy időben tartjuk a nyelvi órákat, így lehetőség van arra, hogy angolból és németből különböző szintű csoportokat szervezzünk a diákok felkészültségét, tehetségét, illetve szorgalmát figyelembe véve. Második idegen nyelvként választható kezdő szinten francia vagy orosz nyelv is.
  A hatékonyabb tanulást további csoportbontások teszik lehetővé matematikából, informatikából, valamint hit- és erkölcstanból.
 •  Hatévfolyamos gimnáziumi nevelés (7. évfolyam). Ide azokat a keresztény/keresztyén értékrendet elfogadó, tehetséges diákokat várjuk, akik már 7-8. osztályos korban tudják vállalni a komolyabb, gimnáziumi terhelést.  (Az utóbbiról szóló cikket itt olvashatják.) 

A 11. és 12. évfolyamon jelentős többletet kap a továbbtanulásnál fontos két választott tantárgy (plusz 3-3 óra). Ilyen emelt szintű érettségire felkészítő csoportok indulnak magyar, kémia, történelem, angol, német, francia, matematika, informatika, fizika, biológia és mindazon egyéb tantárgyakból, amelyikből legalább 5 jelentkező van.


A különféle szakkörök lehetőséget és többlet óraszámot jelentenek a magasabb szintű tudás megszerzéséhez. Ezen kívül színesítik életünket a tízperces reggeli áhítatok, énekkar, Big Band zenekar, színjátszó kör, irodalmi piknik, vöröskeresztes és bábszakkör, sítábor, gyalogtúrák, gyülekezetlátogatások, éjszakai „túlélő” túrák, tanulmányi-, kulturális- és sportversenyek, pályázatok, képzőművészeti kiállítások, hangversenyek, színházlátogatások, salátabár, diáknap, stb.

NYÍLT NAPOKAT TARTUNK:

 • 2017. november 23-án, csütörtökön és
 • 2017. december 01-én, pénteken.

Mindkét napon 7,53 –tól 8,03-ig 10 perces áhítatot tartunk a református templomban (Kocsi u. 15.). 8,10-től 12,40-ig nyitott ajtók mellett tanítunk. Bárki részt vehet bármelyik órán vagy annak tetszőleges részletén. A szünetekben, valamint a tanítás után pedig elbeszélgethet a tanárokkal és diákokkal. Aznap 16,00 órától az iskola igazgatója részletes tájékoztatót tart minden érdeklődőnek, és válaszolnak a kérdésekre.

A következő négy hónap második péntekjének délutánján (október 13., november 10., december 8. és január 12.) 14,30-16,00-ig „MATEMATIKA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKKÖRRE” szeretettel várjuk az érdeklődő hetedikes és nyolcadikos diákokat. Ezeken az elmúlt évek központi feladataihoz hasonló feladatokat oldunk meg (ha kell) szaktanári segítséggel. 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

A  jelentkezők teljesítményének értékelésében és a felvételi rangsor kialakításában figyelembe vesszük:

 • A központi felvételi írásbelin a szövegértést (maximum 50 pont).
 • A központi felvételi írásbeli matematikai megoldásait (maximum 50 pont).
 • Az általános iskolai eredményt 
  8. osztályosoknak: 7. év végi és 8. félévi átlag, maximum 50 pont
  6. osztályosoknak a 6. félévi átlag, maximum 50 pont
 • A szóbeli meghallgatás tapasztalatait (maximum 50 pont).

A felvétel szükséges feltétele továbbá az is, hogy a jelentkező és gondviselője írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja az iskola világnézeti elkötelezettségét és az erre épülő követelményrendszerét.

FONTOS HATÁRIDŐK, DÁTUMOK A JELENTKEZÉSHEZ

 • 2017. december 8. péntek
  Eddig kell eljuttatni iskolánkba a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapot (vagy másik központi írásbelit tartó középiskolába). Eddig kérjük leadni az előzetes szándéknyilatkozatot is.

 • 2018. január 20. szombat délelőtt
  A központi írásbeli vizsga megírásának időpontja a 6. és 8. osztályosoknak is.

 • 2018. február 19. hétfő
  Eddig kell elküldeni a központi jelentkezési lapokat az iskolánkba, valamint az adatlapot a győri Felvételi Központhoz is! (Mindezt a nyolcadikosok esetében az általános iskolák szervezik.) Amennyiben a központi felvételit nem nálunk írta a jelentkező, akkor kérjük az értékelő lap másolatát is eljuttatni hozzánk!

 • 2018. március 3. szombat
  Szóbeli meghallgatás a gimnáziumban. A meghallgatáson elsősorban a jelentkezők érdeklődési körét, körülményeit, emberi értékeit, vallási kötődését és nyitottságát vizsgáljuk. Előnyt jelent a pozitív lelkészi, plébánosi vagy hitoktatói ajánlás, a példás magatartás, valamint a tanulmányi, kulturális vagy sport területén elért kiemelkedő teljesítmény. Kérjük, hogy a hozzánk jelentkező hatodikosok hozzák magukkal az iskolai ellenőrző könyvüket is.

  Fontos megjegyzések a felvételi eljáráshoz:

Az iskolánkban megírt írásbeli vizsga eredményét kiírjuk iskolánk bejáratánál, illetve megjelenítjük a weblapunkon is. A kijavított dolgozatok megtekinthetők és lefényképezhetők január 24-én, kedden 8-tól 16-ig.
   A sajátos nevelési igényű tanuló részére – szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének figyelembe vételével – biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vizsgán biztosítjuk a szükséges segédeszközök (írógép, számítógép, stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

     A 10-15 perces (szeretettel és türelemmel végzett) szóbeli meghallgatáson nem a tárgyi tudást vizsgáljuk, hanem a jelentkezők körülményeit, emberi értékeit, gondolkodásmódját és az iskolánk pedagógiai programjában kifejtett értékrendjéhez való viszonyát szeretnénk megismerni. A meghallgatás 50 pontjában figyelembe vesszük a jelentkező magatartását, neki és családjának egyházi kötődését, aktivitását, a lelkészi vagy plébánosi ajánlást is.  A meghallgatáson szerzett pontok lehetőséget adnak arra, hogy megerősítsék a jó teljesítményeket, illetve egyes esetekben azt bizonyítsák, hogy a gyengébb írásbeli vizsga vagy általános iskolai eredmény ellenére: a diáknak itt a helye. 

   Célszerű a jelentkezést a gimnáziumunktól (vagy a környező általános iskoláktól, lelkészi hivataloktól) kérhető, illetve a honlapunkról letölthető „Előzetes szándéknyilatkozat” december 9-ig történő beküldésével kezdeni. Ebben több olyan adatra rákérdezünk, amelynek megválaszolása gördülékenyebbé teszi a felvételi eljárást.
    Az ideiglenes felvételi sorrendet március 14-én hozzuk nyilvánosságra.


Áldást kérve életükre, szeretettel és tisztelettel várok minden érdeklődőt, kollégáim nevében is:

Tata, 2017 őszén.Illés Dániel
igazgató

A felvételihez szükséges dokumentumok közül néhány letölthető innen:

Jelentkezési lap a központi írásbeli felvételi vizsgára (6 és 8-osoknak is)   

Előzetes szándéknyilatkozat

Előzetes szándéknyilatkozat (6-osoknak)

Lelkészi ajánlás

Követelmény rendszert elfogadó nyilatkozat

Tatai Református Gimnázium, 2890 Tata, Kossuth tér 11., Telefon: (+36 34) 586 576, Fax: (+36 34) 586 577, E-mail: refi@refi-tata.hu